PRAVIDLA PRO BIBLIOGRAFICKÉ CITACE aktualizace ŘÍJEN 2008

Jitka Bílková, Dagmar Soudská


Vážení autoři,

Vydavatelství Pedagogické fakulty UK v Praze upravuje a doplňuje své vzory pro bibliografický záznam takto:


Základní změny:

Stručná pravidla:

Důležité charakteristiky elektronických dokumentů podle ČSN ISO 690-2 – povinné údaje:

Vztah mezi bibliografickými citacemi a odkazy v textu:

Odkaz je stručná forma bibliografické citace vsunutá do pokračujícího textu nebo připojená jako poznámka na stránce dole, na konci kapitoly nebo na konci celého textu. Způsob vytváření odkazů je popsán v ČSN ISO 690 [čl. 9 Odkazy, s. 23-26].

 1. Číselnou citací
  za jménem citovaného autora v kulaté závorce rok vydání publikace a stranu … (1999, s. 28).

 2. Pomocí prvního údaje záznamu (příjmení autora nebo první slovo jména korporace, první slovo názvu) a data vydání –

  v kulaté závorce autor a rok vydání publikace …
  (Průcha, 1998)* nebo (Nicholls, 1984, Man; Prokešová; Stuchlíková, 1999), (Statistická, 2008).

Např.   (Průcha, 1998) dokument citován pod autorem

            (Statistická, 2008) dokument citován pod názvem

            (Průcha, 1992a), (Průcha, 1992b) více prací téhož autora v jednom roce se                       vztahuje na knihy i články v časopisech

            (Průcha, 1992a, s. 231), (Průcha, 1992a, s. 351) více citací z jedné publikace                    vyžaduje uvedení stránky citovaného díla

            (Gal’perin, P.J., 1989a, s. 45)

            (Gal’perin, P.J., 1989b, s. 65)

            (Gal’perin, P.J., 1989c, s. 26)

Následuje-li za sebou více citací z jedné publikace nebo jednoho článku autora, není nutno jméno v odkazu opakovat, stačí uvést rok a stránku (1989b, s. 65), (1989c, s. 26).

Taktéž je-li jméno autora uvedeno v textu práce, není nutno ho v odkazu opakovat, stačí uvést rok a nebo rok a stránku (1989b) nebo (1989b, s. 45), (1989b, s. 71)

Obsahuje-li seznam použité literatury dvě nebo více položek jednoho autora a položky jsou psány za sebou, lze ve druhé a následujících citacích nahradit jména autora/autorů pomlčkou.

Gal’perin, P.J. 1989a. Mental actions as a Basis for the Formation of Thoughts and Images. Soviet Psychology. 1989, vol. 27, no 3, s. 45-64.

–. 1989b. Organisation of Mental Activity and the Effectivenesss of Learning. Soviet Psychology. 1989, vol. 27, no 3, s . 65-82.

–. 1989c. Study of the Intelectual Development of the Child. Soviet Psychology. 1989, vol. 27, no. 3, s. 26-44.

 1. Průběžným číslováním poznámek –

  číslicí v kulaté závorce (6) odpovídá pořadové číslo autora v seznamu literatury … 6, (a proto není seřazen abecedně).

Příklady bibliografických záznamů tradičních dokumentů:

1. Tištěné monografické publikace


Bibliografický záznam


a)  celé publikace

SKALKOVÁ, Jarmila. Obecná didaktika. Praha : ISV, 1999. ISBN 80-85866-33-1.

WEINBERG, S. První tři minuty : moderní pohled na počátek vesmíru. 2. aktual. vyd. Praha : Mladá fronta, 1998. ISBN 3-7913-1674-5.

DISMAN, M.; POLANECKÝ, V.; STEHLÍKOVÁ, E., aj. Drogy, alkohol, tabák a životní styl. Praha : Hygienická stanice hl. m. Prahy, 1995.

LEHMANOVÁ, Z. (ed.). Výchova k evropanství : Kulturně historické souvislosti evropského procesu. Praha : VŠE, 1996. ISBN 80-7079-762-2.

bčásti tištěné vícesvazkové publikace

Akademický slovník cizích slov. I. díl, A-K. Praha : Academia, 1995. ISBN 80-200-0523-4.

Ottův slovník naučný : Ilustrovaná encyklopedie obecných znalostí. Praha : J. Otto, 1888-1909. 28. sv.


c)  příspěvku v monografické publikaci (In)

KINSKÝ, F. Budoucnost Evropy. In Evropská dimenze ve vzdělávání a v přípravě učitelů. Praha : PedF UK, 1996, s. 58-69. ISBN 80-86039-07-2.

MCADAMS, D.P. The Development of a Narrative Identity. In BUSS, D.M.; CANTOR, M. (ed.). Personality Psychology. New York : Springer-Verlag, 1989.

(Konstantní prvky, jako např. M’ADAMS, MACADAMS, Mc ADAMS, Mac ADAMS, se považují při řazení spolu s rodinným jménem vždy za jedno slovo – MACÁK, MC

CULLOCH, MACDONALD, MACDOUGALL, MACOUN…).

MAGLIANO, J.P. Revealing Interferences Processes During Text Comprehension. In

GOLDMAN, S.R.; GRACSSER, A.C.; BROEK, P. van den. (ed.). Narrative Comprehension,

Causality and Coherence. Mahwah (New Jersey) : Lawrence Erlbaum Ass., 1999.


d)  příspěvku v tištěném sborníku

HORÁK, F. Pojem bohemikum. In Česká bibliografie : sborník příspěvků a materiálů. Sv. 1. Praha : Národní knihovna; SPN, 1959, s. 9-18.


2. Tištěné seriálové publikace (časopisy, noviny, edice apod. )

PELIKÁN, Jiří. Některé problémy působení školního prostředí na sebereflexi žáků. Pedagogika. 1995, roč. 45, č. 3, s. 210. ISSN 3330-3815.

Koncepce vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v České republice. Učitelské noviny. 1999, roč. 102, č. 22, s. 11-22.

TATSUOKA, K.K.; LINN, R.L.; TATSUOKA M.M., et al. Differential item functioning resulting from the use of different solution strategies. Journal of Educational Measurement. 1988, vol. 25, no 4, s. 301-319.

BRANTNER, A. Zur Vermetzung der österreichischen Literaturarchive. Bibliotheks­dienst. 1998, Jg. 32, Heft. 12, s. 2055-2064.

FILLOUX, J. Clinique et Pédagogie. [Klinický přístup a pedagogika, přel. S. Štech.] Revue Française de Pédagogie. 1983, nr. 64, s. 13-20.

DARLING-HAMMOND, L. How Teachers Education Matters. Journal of Teacher Education. 2000, vol. 51, nr. 3, s. 166-172.

ŠTĚPÁNEK, F.S. Z her českých dětí. Český list. 1899, 7, s. 399-401.

 

3. Další vybrané příklady


Dokument vydaný v periodiku:

Statut Pedagogického muzea J. A. Komenského v Praze. Věstník MŠMT a MK ČR. 1991, roč. 47, sešit 11-12, s. 37-38.


Dokument vydaný knižně:

Schools and Quality : An International Report. Paris : OECD, 1989.


Citovaná recenze bez názvu:

SKALKOVÁ, Jarmila. (rec.). Slavík, J. Hodnocení v současné škole : Východiska a nové metody pro praxi. Praha : Portál, 1999. ISBN 80-7178-262-9. Pedagogika. 2001, roč. 51, č. 2, s. 232-234. ISSN 3330-3815.


Citovaná recenze s názvem:

MERTA, Augustin. Příspěvek k úvahám o informační vědě. (rec.). Cejpek, Jiří. Informace, komunikace a myšlení : Úvod do informační vědy. Praha : Karolinum, 1998. Národní knihovna. 1999, roč. 10, č. 5, s. 257-258. ISSN 0862-7487.


Rozlišení dvou a více prací jednoho autora vydaných ve stejném roce:

KŘIVOHLAVÝ, J. 1999a. Moderátor zvládání zátěže typu sociální opory. Československá psychologie. 1999, roč. 43, č. 2, s. 106-118.

KŘIVOHLAVÝ, J. 1999b. Zjišťování sociální opory dětí. Psychológia a patopsychológia dieťaťa. 1999, 35, s. 334-343.


Více než jedno místo vydání nebo více než jeden nakladatel:

BAAKE, D. Die 13 bis 18jährigen : Einführung in Probleme des Jugendalters. München; Berlin; Wien : Urban und Schwarzenberg, 1976

AMONAŠVILI, Š.A. Možnosti vyučování bez klasifikace v počátečních třídách : některé výsledky experimentu. In KOŤA, J. (ed.). Antologie textů z didaktiky : Š.A. Amonašvili. Vol. 5. Praha : Univerzita Karlova v Praze – Filozofická fakulta; SPN, 1986, s. 57-124.

FORESTER, C.S. The happy return. London : Thomas Nelson; Edinburgh : TC. & EC. Jack, 1964. 227 s.


Nepublikované texty:

a) doporučený obecný vzor popisu vysokoškolských kvalifikačních prací

AUTOR, J. Název : (P)podnázev. Místo vzniku, rok. Počet stran, přílohy. Typ dokumentu (titul). Vysoká škola. Fakulta. Katedra. Vedoucí práce – údaj nepovinný.


NOVOTNÁ, Anna. Dlohodobý projekt v primární škole. Praha, 2007. 88 s., il., fot. Diplomová práce (Mgr.). Univerzita Karlova v Praze. Pedagogická fakulta. Katedra primární pedagogiky.

ČERNÁ, Blanka. Multikulturní výchova na české základní škole. Praha, 2007. 134 s., [4] s. příl. Diplomová práce (Mgr.). Univerzita Karlova v Praze. Pedagogická fakulta. Katedra primární pedagogiky. Vedoucí diplomové práce Vladimíra Spilková.

PĚKNICOVÁ, Gabriela. Slova-pojmy oko, nos, ústa v českém jazykovědném obrazu světa  : (kognitivní analýza obličejových částí lidského těla). Praha, 2007. 87 s. Rigorózní práce (PhDr.). Univerzita Karlova v Praze. Pedagogická fakulta. Katedra českého jazyka a literatury.

HLAVÁČEK, Michal. Nestandardní modely pro rozhodování a vyjednávání ekonomických subjektů týkajících se ekonomických informací. Praha, 2003. 106 s. Dizertační práce (Ph.D.). Univerzita Karlova v Praze. Fakulta sociálních věd. Institut ekonomických studií. Dostupné též na WWW: <http>//ies.cuni.cy/storage/work406_hlavacek.pdf>.


b) další příklady:

BOGOTCH, I.E.; ROY, C.; STACK, C. Contexts of partial truths : An anlysis of principal’s discourse. A paper presented at the annual meeting of the American Educational Research Asosociation. New Orleans, April 1993.

PELIKÁN, Jiří. Pomáhat být : Otevřené otázky teorie výchovy. [v tisku].


Příklady bibliografických záznamů elektronických dokumentů


1. Elektronická monografie, databáze, počítačové programy

Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2008-02-11]. Dostupný z WWW: <http://en.wikipedia.org>.

Meeting Agenda [online]. Gif-sur-Yvette (Francie) : Centre d´Etudes Nucléaires, Saclay Service de Documentation, březen 1991- [cit. 30. září 2000]. Aktualizováno dvouměsíčně. Formát ASCII. Dostupné v QUESTEL.

AXWORTHY, G. Where in the World Is Carmen Sandiego? [disketa]. Verze pro IBM/
/Tandy. San Rafael (Calif.) : Broderbund Software, 1985. 1 počítačová disketa; 5 1/4 palce. Doprovod. mat.: 1986 World Almanac and Book of Facts. Požadavky na systém: IBM/Tandy kompatibilní; 128 kB RAM; MS DOS řady 2.0, 3.0; grafický adaptér. Návrh: Gene Portwood and Lauren Elliott.


2. Části elektronických dokumentů

Citation. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikimedia Foundation, 2001-, last modif. 2 October 2007 [cit. 2007-10-09]. Dostupný z WWW: <http://en.wikipedia.org/wiki/Citacion>.

CARROL, L. Alice’s Adventure in Wonderland [online]. Texinfo ed. 2.2 [Dortmund (Německo)]: WindSpiel, November 1994 [cit. 30. března 1995]. Chapter VII. A Mad Tea-Party. Dostupné na WWW: <http://germany.eu.net/books/carroll/alice_10.html#SEC13>.

World Factbook [CD-ROM]. Washington, (D.C.) : Central Intelligence Agency, 1990. Spain vital statistics. Ident. č.: CI WOFACT 1206.


3. Příspěvek do elektronického sborníku (In)

PAPÍK, Richard. Zdroje šedé literatury a jejich strategický potenciál pro vědu a obchod. In Inforum 2000, Praha, 23.–25. května 2000. Sborník [online]. 2000 [cit. 12. února 2008]. Dostupné z WWW: <http://www.inforum.cz/inforum2000/index.html>.

MCCONNELL, W.H. Constitutional History. In The Canadian Encyklopedia [CD-ROM]. Macintosh version 1.1. Toronto : McClelland & Stevart, c1993. ISBN 07-7710-1932-7.


4. Elektronické seriálové publikace

– citace seriálové publikace jako celku: v průběhu vydávání

Učitelský spomocník [online]. Praha : UK Praha, Pedagogická fakulta, IT KITTV. c1997-[cit. 13. února 2008]. Dostupné na WWW: <http://www.spomocnik.cz/index.php?&template=main>. ISSN 1214-9179.

Ikaros : Elektronický časopis o informační společnosti [online]. [Praha] : Ikaros, c1998- [cit. 11. února 2008]. 13x ročně. Dostupné na WWW: <http://www.ikaros.cz>. ISSN 1212-5075.


5. Článek v elektronickém časopisu

NOVÁ, Hana. 9. mezinárodní konference knihovnických konsorcií. Ikaros [online]. 2007, roč. 11, č. 11 [cit. 2008-02-05]. Dostupné na www: <http://www.ikaros.cz/node/4394>. ISSN 1212-5075.

TOCHÁČEK, Daniel. Rodiče žáků v Anglii získají informace o prospěchu svých dětí elektronicky. Učitelský spomocník [online]. Praha : UK Praha, Pedagogická fakulta, IT KITTV. c1997-2008. Publikováno 11. 2. 2008 [cit. 2008-02-11]. Dostupný z WWW: <http://www.spomocnik.cz/index.php?id_document=2189>. ISSN 1214-9179.


6. Hlavní stránka organizace

Univerzita Karlova v Praze [online]. Praha : Univerzita Karlova. Poslední aktualizace 8. 2. 2008; 09:45 [cit. 2008-02-08]. Dostupné na WWW: <http://www.cuni.cz>. Dostupné též na Internetu: <uk@cuni.cz>.


7. Elektronická konference

Web4 Elektronic Discussion : An elektronic discusion for library-based World-Wide Web managers [online]. Berkeley : University of California Berkeley Library, 1994 [cit. 1999-07-07]. Dostupné na Internetu: <listserv@sunsite.berkeley.edu>. Dostupné též na WWW: <http://sunsite.berkeley.edu/Web4Lib>.


8. Zpráva z elektronické konference

RICHTER, V. Knihovnické akce v roce 2001 a BMI. In Knihovna : elektronická konference [online]. Praha : CESNET, 19. ledna 2001; 12:53 [cit. 24. ledna 2001]. Dostupné na Internetu: <knihovna@cesnet.cz>. Dostupné též na Internetu: <listserver@cesnet.cz>.


Odpověď na zprávu z elektronické konference


PARÁKOVÁ, M. Re: Prostředky na nákup. In Knihovna : elektronická konference [online]. Praha : CESNET, 17. 1. 2001; 16:16 [cit. 24. ledna 2001]. Dostupné na Internetu: <knihovna@cesnet.cz>. Dostupné též na Internetu: <listserver@cesnet.cz>.


Odpověď na neveřejnou zprávu z osobní e-mail pošty


BENDA, J. Re: Informace o informačním systému [elektronická pošta]. Message to: Libor Kubka. 20. ledna 2001 [cit. 2001-01-24]. Osobní komunikace.


Použité informační zdroje:

Související normy:

Lektorovala:

© Jitka Bílková, Dagmar Soudská